Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Od dnia 2.01.2017r. w Dąbrowie Tarnowskiej wszystkie Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej działają na podstawie ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i są finansowane z budżetu Państwa.

Więcej informacji na stronie http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Rzecznik Praw Obywatelskich    - www.rpo.gov.pl

- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne.  Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa 

22 55 17 700

 22 82 76 453

Helsińska Fundacja Praw Człowieka - www.hfhrpol.waw.pl

- organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich.

ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa 

22 828 10 08

22 556 44 50

Centrum Praw Kobiet - www.cpk.org.pl

- pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia  kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19
00-679 Warszawa

22 622 25 17

22 652 01 17

Komitet Ochrony Praw Dziecka - www.kopd.pl

- organizacja , której  zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6
00-586 Warszawa

22 848 24 24

22 848 07 20

Rzecznik Praw Dziecka - www.brpd.gov.pl

- instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa

22 696 55 50

Fundacja Dzieci Niczyje - www.fdn.pl

pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym.  Doradza prawnie. Udziela pomocy w  napisaniu pisma do sądu, instytucji.

Biuro Fundacji Dzieci Niczyje

ul. Obrońców 10
03-933 Warszawa

22 616 02 68

22 616 03 14

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego" - http://www.alterego.org.pl

- stowarzyszenie pomagaja poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

ul. Ciołka 13 pok. 4,
00-445 Warszawa

22 877 38 10

22 877 38 17

Federacja Konsumentów  - www.federacja-konsumentow.org.pl

- głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym.

Al. Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa

22 827 64 81

Rzecznik Ubezpieczonych - www.rzu.gov.pl

- reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa

22 333 73 26, 333 73 27, 333 73 28

22 333 73 29

Główny Inspektorat Pracy (GIP), - www.gip.pl

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

ul. Lindley’a 16
00-973 Warszawa
V piętro, pokój nr 501

22 583 17 27

Fundacja Academia Iuris - www.academiaiuris.pl

Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji

Fundacja Academia Iuris

ul. Freta 20/24a
00-227 Warszawa

22 498 72 30

22 499 71 70

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d